هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

پودمان 1

نمایش فیلم 1 : ایجاد کسب و کار الکترونیکی

نمایش فیلم 2 : تکنیک اسکمپر قسمت 1

نمایش فیلم 3 : تکنیک اسکمپر قسمت 2

نمایش فیلم 4 : شناسایی نیاز و ارزیابی ایده ها

نمایش فیلم 5 : مدل کسب و کار قسمت 1

نمایش فیلم 6 : مدل کسب و کار قسمت 2

نمایش فیلم 7 : مدل کسب و کار قسمت 3

نمایش فیلم 8 : مدل کسب و کار قسمت 4

نمایش فیلم 9 : ابعاد تجارت الکترونیکی

دانلود فیلم 10 : بررسی مدل های تجارت الکترونیکی

نمایش فیلم 11 : مزایای تجارت الکترونیکی

نمایش فیلم 12 : پرسونای مشتری

نمایش فیلم 13 : نقشه سفر مشتری

نمایش فیلم 14 : مراحل ساخت ام وی پی

نمایش فیلم 15 : مقدمات ایجاد فروشگاه الکترونیکی

نمایش فیلم 16 : نمونه و تمرین از بوم کسب و کار