هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان 1

نمایش فیلم 1 : تاریخچه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

دانلود فیلم 2 : ارتباط

دانلود فیلم 3 : نمودار ای آر

دانلود فیلم 4 : ایجاد پایگاه داده

نمایش فیلم 5 : طراحی جدول جدید

نمایش فیلم 6 : ویژگی های فیلد ها

نمایش فیلم 7 : تغییر ساختار جدول

نمایش فیلم 8 : کلید خارجی و کنترل یکپارچگی

نمایش فیلم 9 : ایجاد ارتباط بین جدول ها

نمایش فیلم 10 : اضافه کردن رکورد ها

نمایش فیلم 11 : ویرایش رکورد ها

نمایش فیلم 12 : حدف رکورد ها

نمایش فیلم 13 : ایجاد پرس و جو با استفاده از ویزارد

نمایش فیلم 14 : ایجاد پرس و جو با استفاده از دستور

نمایش فیلم 15 : مرتب سازی رکورد ها

نمایش فیلم 16 : توابع تجمعی

نمایش فیلم 17 : تمرینات توابع تجمعی

نمایش فیلم 18 : ایجاد گزارش با استفاده از ویزارد

نمایش فیلم 19 : ویرایش گزارش

نمایش فیلم 20 : پروژه کتابخانه قسمت 1

دانلود فیلم 21 : پروژه کتابخانه قسمت 2