هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان 2

نمایش فیلم 1 : تبدیل الگوریتم به برنامه و حلقه تکرار معین

نمایش فیلم 2 : کار با متغیر خارج بلاک و محاسبه مجموع

نمایش فیلم 3 : خروج زود هنگام از حلقه

نمایش فیلم 4 : حلقه وایل و یافتن بزرگترین مقدار

نمایش فیلم 5 : کاربرد حلقه های متداخل

نمایش فیلم 6 : توسعه حلقه متداخل

نمایش فیلم 7 : تعریف و مقداردهی آرایه

نمایش فیلم 8 : نمایش عناصر آرایه

نمایش فیلم 9 : پیمایش آرایه

نمایش فیلم 10 : پیمایش نویسه های رشته

نمایش فیلم 11 : ویرایش عناصر آرایه

نمایش فیلم 12 : جست و جو در آرایه

نمایش فیلم 13 : پیاده سازی جست و جوی خطی

نمایش فیلم 14 : متد های کلاس آرایه

نمایش فیلم 15 : فاز دو پروژه کتابخانه قسمت 1

دانلود فیلم 16 : فاز دو پروژه کتابخانه قسمت 2

نمایش فیلم 17 : فاز دو پروژه کتابخانه قسمت 3