هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان 3

نمایش فیلم 1 : آشنایی با پروژه های ویندوزی

نمایش فیلم 2 : تنظیم ویژگی های فرم

نمایش فیلم 3 : کنترل برچسب ، کادر متن و دکمه

نمایش فیلم 4 : ایجاد واکنش به رویداد کلیک

نمایش فیلم 5 : اضافه کردن تصویر

نمایش فیلم 6 : تغییر اندازه و محل کنترل روی فرم

نمایش فیلم 7 : کادر های محاوره ای

نمایش فیلم 8 : جعبه متن

نمایش فیلم 9 : کار با جعبه متن

دانلود فیلم 10 : تمرین کادر های محاوره ای و جعبه متن

نمایش فیلم 11 : زمان سنج

نمایش فیلم 12 : زمان سنج دیجیتال

نمایش فیلم 13 : دکمه رادیویی و کادر علامت

نمایش فیلم 14 : دسته بندی کنترل ها

نمایش فیلم 15 : تولید اعداد تصادفی با کلاس رندوم

دانلود فیلم 16 : دسته بندی کنترل ها

نمایش فیلم 17 : ایجاد پروژه های چند فرمی

نمایش فیلم 18 : کنترل کادر فهرست و کادر ترکیبی

نمایش فیلم 19 : فعالیت هنرجو