هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان 4

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پودمان 4

نمایش فیلم 1 : واکنش برنامه به رویداد های ماوس

نمایش فیلم 2 : رویداد ماوس قسمت 1

نمایش فیلم 3 : رویداد ماوس قسمت 2

نمایش فیلم 4 : آرگومان های رویداد های ماوس

نمایش فیلم 5 : ایجاد منو

نمایش فیلم 5 : ایجاد منو

نمایش فیلم 6 : سفارشی کردن منو

نمایش فیلم 7 : رویداد برای گزینه های منو قسمت 1

نمایش فیلم 8 : رویداد برای گزینه های منو قسمت 2

نمایش فیلم 9 : طراحی منوی زمینه

دانلود فیلم 10 : پروژه با منو قسمت 1

نمایش فیلم 11 : پروژه با منو قسمت 2

نمایش فیلم 12 : رویداد های صفحه کلید

نمایش فیلم 13 : ترتیب رخداد رویداد های صفحه کلید

نمایش فیلم 14 : رویداد صفحه کلید

نمایش فیلم 15 : آرگومان های رویداد صفحه کلید قسمت 1

نمایش فیلم 16 : آرگومان های رویداد صفحه کلید قسمت 2

نمایش فیلم 17 : واکنش برنامه با فشردن کلید های ترکیبی

نمایش فیلم 18 : فوکوس

نمایش فیلم 19 : استفاده از نوع داده شمارشی

نمایش فیلم 20 : رویداد کنترل کادر متن

نمایش فیلم 21 : استفاده از متد های نوع داده کاراکتر

نمایش فیلم 22 : بررسی متد های رشته ای