هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان 5

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پودمان 5

نمایش فیلم 1 : پرونده و انواع آن

دانلود فیلم 2 : پروژه نوت پد

نمایش فیلم 3 : خواندن از پرونده متنی قسمت 1

نمایش فیلم 4 : خواندن از پرونده متنی قسمت 2

نمایش فیلم 5 : مدیریت خطا

نمایش فیلم 6 : فهرست پرونده ها و پوشه ها قسمت 1

نمایش فیلم 7 : فهرست پرونده ها و پوشه ها قسمت 2

نمایش فیلم 8 : کاربرد پایگاه داده و ایجاد آن

نمایش فیلم 9 : ارتباط با پایگاه داده

نمایش فیلم 10 : کنترل دیتا گرید ویو قسمت 1

نمایش فیلم 11 : کنترل دیتا گرید ویو قسمت 2

نمایش فیلم 12 : مقید سازی کنترل ها

نمایش فیلم 13 : بارگزاری داده و پیمایش رکورد ها

نمایش فیلم 14 : دسترسی به خانه های دیتا گرید ویو

نمایش فیلم 15 : جستجو در جدول

دانلود فیلم 16 : جستجوی ترکیبی در جدول

نمایش فیلم 17 : درج رکورد جدید در جدول

نمایش فیلم 18 : حذف رکورد از جدول

دانلود فیلم 19 : ویرایش رکورد در جدول

نمایش فیلم 20 : درج و حذف سطر قسمت 1

نمایش فیلم 21 : درج و حذف سطر قسمت 2

نمایش فیلم 22 : مدیریت خطا در برنامه پایگاه داده

دانلود فیلم 23 : توسعه پروژه فروشگاه