هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان 3

نمایش فیلم 1 : ایجاد پروژه

نمایش فیلم 2 : درج متن قسمت 1

نمایش فیلم 3 : درج متن قسمت 2

نمایش فیلم 4 : درج شکل

نمایش فیلم 5 : طراحی اسلاید

نمایش فیلم 6 : درج دکمه و شئ ماوس قسمت 1

نمایش فیلم 7 : درج دکمه و شئ ماوس قسمت 2

دانلود فیلم 8 : درج اشیای مختلف

نمایش فیلم 9 : فیلم برداری نمایشی

نمایش فیلم 10 : فیلم برداری به روش تعاملی قسمت 1

نمایش فیلم 11 : فیلم برداری به روش تعاملی قسمت 2

نمایش فیلم 12 : فیلم برداری به روش تعاملی قسمت 3

نمایش فیلم 13 : ساخت آزمون و درج سؤال چند گزینه ای

نمایش فیلم 14 : سؤال کوتاه پاسخ ، جور کردنی و کلیک کردنی

نمایش فیلم 15 : سؤال ترتیبی و نظرسنجی

نمایش فیلم 16 : ساخت آزمون با سؤالات تصادفی قسمت 1

نمایش فیلم 17 : ساخت آزمون با سؤالات تصادفی قسمت 2

نمایش فیلم 18 : تغییر پوسته پروژه قسمت 1

نمایش فیلم 19 : تغییر پوسته پروژه قسمت 2

نمایش فیلم 20 : تولید و نشر پروژه قسمت 1

نمایش فیلم 21 : تولید و نشر پروژه قسمت 2