هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان 4

نمایش فیلم 1 : حل مسئله

نمایش فیلم 2 : آشنایی با زبان سی شارپ

نمایش فیلم 3 : ایجاد اولین برنامه در سی شارپ

نمایش فیلم 4 : پنجره لیست خطا

نمایش فیلم 5 : متدهای چاپ

نمایش فیلم 6 : ایجاد صدا با فرکانس های مختلف

نمایش فیلم 7 : استفاده از رنگ ها

نمایش فیلم 8 : مختصات مکان نما در کنسول

نمایش فیلم 9 : رسم در محیط کنسول

نمایش فیلم 10 : طراحی نمون برگ اطلاعات هنرجو

نمایش فیلم 11 : اعلان و مقداردهی متغیر

نمایش فیلم 12 : مقداردهی متغیر رشته ای

نمایش فیلم 13 : کار با متغیر ها قسمت 1

نمایش فیلم 14 : کار با متغیر ها قسمت 2