هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان 5

نمایش فیلم 1 : عملگرهای محاسباتی

نمایش فیلم 2 : عملگر تقسیم

نمایش فیلم 3 : اولویت عملگرهای محاسباتی

نمایش فیلم 4 : بکارگیری متدهای کلاس ریاضی

نمایش فیلم 5 : عملگرهای انتساب

نمایش فیلم 6 : عملگرهای افزایشی و کاهشی

نمایش فیلم 7 : عملگر الحاق دو رشته

نمایش فیلم 8 : عملگرهای مقایسه ای و منطقی

نمایش فیلم 9 : اشکال زدایی عبارات و بررسی خطاها

نمایش فیلم 10 : عملگرهای منطقی قسمت 1

نمایش فیلم 11 : عملگرهای منطقی قسمت 2

نمایش فیلم 12 : عملگرهای منطقی قسمت 3

نمایش فیلم 13 : دستورات شرطی ساده

نمایش فیلم 14 : عبارت شرطی تودرتو

نمایش فیلم 15 : عبارت شرطی با عملگرهای منطقی

نمایش فیلم 16 : مرتب سازی

نمایش فیلم 17 : ترکیب عبارات منطقی ، محاسباتی و شرطی

نمایش فیلم 18 : عبارات کیس و سوییچ

نمایش فیلم 19 : نوع داده شمارشی