هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس دانش فنی تخصصی

پودمان 1

نمایش فیلم 1 : دسته بندی و انتخاب شبکه

نمایش فیلم 2 : رسانه های انتقال و پروتکل

دانلود فیلم 3 : همبندی

نمایش فیلم 4 : سیستم عامل شبکه