هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس دانش فنی تخصصی

پودمان 2

نمایش فیلم 1 : امنیت

نمایش فیلم 2 : انواع تهدیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمایش فیلم 3 : اهمیت رمزنگاری

نمایش فیلم 4 : اهمیت ثبت نگاری

نمایش فیلم 5 : مدیریت خطرپذیری در سیستم

نمایش فیلم 6 : گزارش رخداد و مدارک