هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس دانش فنی پایه

پودمان 1

نمایش فیلم 1 : تاریخچه و کاربرد رایانه

نمایش فیلم 2 : اجزای رایانه

نمایش فیلم 3 : درگاه ها و دانگل قسمت 1

نمایش فیلم 4 : درگاه ها و دانگل قسمت 2

نمایش فیلم 5 : واحد حافظه قسمت 1

نمایش فیلم 6 : واحد حافظه قسمت 2

نمایش فیلم 7 : دسته بندی انواع کامپیوتر قسمت 1

نمایش فیلم 8 : دسته بندی انواع کامپیوتر قسمت 2

نمایش فیلم 9 : نرم افزار و معرفی چند نرم افزار کاربردی

نمایش فیلم 10 : نرم افزار های سیستمی