هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس دانش فنی پایه

پودمان 2

نمایش فیلم 1 : حل مسئله

نمایش فیلم 2 : الگوریتم قسمت 1

نمایش فیلم 3 : الگوریتم قسمت 2

نمایش فیلم 4 : فلوچارت قسمت 1

نمایش فیلم 5 : فلوچارت قسمت 2

نمایش فیلم 6 : توسعه و تعمیم الگوریتم

نمایش فیلم 7 : حل مسئله