هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس دانش فنی پایه

پودمان 3

نمایش فیلم 1 : اساس کار با رایانه - قسمت 1

دانلود فیلم 2 : اساس کار با رایانه - قسمت 2

نمایش فیلم 3 : سیستم عدد نویسی دودویی

نمایش فیلم 4 : سیستم عدد نویسی مبنای شانزده

نمایش فیلم 5 : حل نمونه سؤالات

نمایش فیلم 6 : کاربرد اعداد دودویی

نمایش فیلم 7 : کاربرد سیستم اعداد در رایانه

نمایش فیلم 8 : آدرس آی پی

نمایش فیلم 9 : کد گذاری و یونیکد