هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس دانش فنی پایه

پودمان 4

نمایش فیلم 1 : تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی

نمایش فیلم 2 : سیستم های اطلاعاتی

نمایش فیلم 3 : برنامه ریزی

نمایش فیلم 4 : جمع آوری اطلاعات

نمایش فیلم 5 : طبقه بندی اطلاعات

نمایش فیلم 6 : مدل سازی

نمایش فیلم 7 : تهیه و تنظیم گزارش

نمایش فیلم 8 : استقرار طرح جدید