هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس دانش فنی پایه

پودمان 5

نمایش فیلم 1 : بکارگیری ربات و علم رباتیک

نمایش فیلم 2 : رایانش ابری

نمایش فیلم 3 : حرفه و شغل قسمت 1

نمایش فیلم 4 : حرفه و شغل قسمت 2

نمایش فیلم 5 : تکنسین شبکه و سیستم های رایانه ای

نمایش فیلم 6 : ارگونومی