هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

پودمان 1

نمایش فیلم 1 : بررسی اتصالات رایانه

نمایش فیلم 2 : استفاده از ماوس و صفحه کلید

نمایش فیلم 3 : بررسی محیط سیستم عامل

نمایش فیلم 4 : بررسی اجزای پنجره ها

نمایش فیلم 5 : مرتب سازی و جابجایی پنجره ها

نمایش فیلم 6 : سازماندهی چند میزکار

نمایش فیلم 7 : نمایش پرونده ها ، پوشه ها و درایو ها

نمایش فیلم 8 : ایجاد پرونده و پوشه

نمایش فیلم 9 : انتخاب پرونده ها و پوشه ها

نمایش فیلم 10 : سازماندهی پرونده ها و پوشه ها قسمت 1

نمایش فیلم 11 : سازماندهی پرونده ها و پوشه ها قسمت 2

نمایش فیلم 12 : جستجو پرونده ها و پوشه ها قسمت 1

نمایش فیلم 13 : جستجو پرونده ها و پوشه ها قسمت 2

نمایش فیلم 14 : فشرده سازی پرونده ها و پوشه ها