هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

پودمان 3

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پودمان 3

نمایش فیلم 1 : ایجاد سند در واژه پرداز

نمایش فیلم 2 : تنظیمات صفحه

نمایش فیلم 3 : ویرایش متن

نمایش فیلم 4 : ایجاد فهرست نشانه دار و شماره دار

نمایش فیلم 5 : نسخه برداری و انتقال متن

نمایش فیلم 6 : تنظیمات بند

نمایش فیلم 7 : قالب بندی تصویر - 1

نمایش فیلم 8 : قالب بندی تصویر - 2

نمایش فیلم 9 : استفاده از اسمارت آرت

نمایش فیلم 10 : قالب بندی صفحه

نمایش فیلم 11 : کار با جدول - 1

نمایش فیلم 12 : کار با جدول - 2

نمایش فیلم 13 : کار با جدول - 3

نمایش فیلم 14 : ایجاد الگو

نمایش فیلم 15 : ایجاد سبک

نمایش فیلم 16 : جستجو و جایگزینی متن

نمایش فیلم 17 : بخش بندی سند

نمایش فیلم 18 : درج فهرست مطالب

نمایش فیلم 19 : تنظیمات چاپ

نمایش فیلم 20 : معرفی نرم افزار ارائه مطالب - 1

نمایش فیلم 21 : معرفی نرم افزار ارائه مطالب - 2

نمایش فیلم 22 : شروع کار با نرم افزار ارائه مطالب - 1

نمایش فیلم 23 : شروع کار با نرم افزار ارائه مطالب - 2

نمایش فیلم 24 : شروع کار با نرم افزار ارائه مطالب - 3

نمایش فیلم 25 : شروع کار با نرم افزار ارائه مطالب - 4

نمایش فیلم 26 : شروع کار با نرم افزار ارائه مطالب - 5

نمایش فیلم 27 : ایجاد الگوی طراحی

نمایش فیلم 28 : قالب بندی و جلوه های گذار

نمایش فیلم 29 : متحرک سازی اسلاید ها - 1

نمایش فیلم 30 : متحرک سازی اسلاید ها - 2

نمایش فیلم 31 : صداگذاری و دکمه های عملیاتی - 1

نمایش فیلم 32 : صداگذاری و دکمه های عملیاتی - 2

نمایش فیلم 33 : صداگذاری و دکمه های عملیاتی - 3

نمایش فیلم 34 : نمایش اسلاید ها

نمایش فیلم 35 : زمانبندی ، فیلم برداری و بسته ارائه پکیج

نمایش فیلم 36 : ایجاد پرونده نشر

نمایش فیلم 37 : طراحی اولیه بروشور

نمایش فیلم 38 : تکمیل بروشور

نمایش فیلم 39 : ایجاد بسته نشر و اشتراک گذاری