هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

پودمان 1

نمایش فیلم 1 : شبکه های رایانه ای قسمت 1

نمایش فیلم 2 : شبکه های رایانه ای قسمت 2

نمایش فیلم 3 : معرفی تجهیزات پسیو شبکه قسمت 1

نمایش فیلم 4 : معرفی تجهیزات پسیو شبکه قسمت 2

نمایش فیلم 5 : تست کابل آماده شبکه

نمایش فیلم 6 : استانداردهای اتصال سوکت به کابل

نمایش فیلم 7 : ایجاد کابل استریج

نمایش فیلم 8 : اتصال کابل به کیستون

نمایش فیلم 9 : معرفی تجهیزات پسیو شبکه قسمت 3

نمایش فیلم 10 : معرفی تجهیزات اکتیو شبکه قسمت 1

نمایش فیلم 11 : معرفی تجهیزات اکتیو شبکه قسمت 2

دانلود فیلم 12 : کار با نرم افزار ویزیو قسمت 1

نمایش فیلم 13 : کار با نرم افزار ویزیو قسمت 2

نمایش فیلم 14 : کار با نرم افزار ویزیو قسمت 3

نمایش فیلم 15 : آماده سازی قرارداد پروژه

نمایش فیلم 16 : نکات نصب تجهیزات در مکان شبکه