هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

پودمان 2

نمایش فیلم 1 : راه اندازی شبکه

نمایش فیلم 2 : مشاهده اطلاعات پیکربندی اتصالات شبکه

نمایش فیلم 3 : نمایش و تغییر نام رایانه

نمایش فیلم 4 : انواع آی پی

نمایش فیلم 5 : کلاس های آدرس آی پی

نمایش فیلم 6 : مفهوم سابنت مسک

نمایش فیلم 7 : تنظیم آدرس آی پی بصورت استاتیک

نمایش فیلم 8 : زیر شبکه

نمایش فیلم 9 : تعیین محدوده آدرس برای زیر شبکه

نمایش فیلم 10 : شبکه های گروه کاری

نمایش فیلم 11 : شبکه های کاربر

نمایش فیلم 11 : شبکه های کاربر

نمایش فیلم 13 : اشتراک گذاری منابع قسمت 1

نمایش فیلم 14 : اشتراک گذاری منابع قسمت 2

نمایش فیلم 15 : راه اندازی DHCP قسمت 1

نمایش فیلم 16 : راه اندازی DHCP قسمت 2

نمایش فیلم 17 : راه اندازی DHCP قسمت 3

نمایش فیلم 18 : سرویس DNS قسمت 1

دانلود فیلم 19 : سرویس DNS قسمت 2