هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان 1

نمایش فیلم 1 : مفاهیم پایه صفحه گسترده

نمایش فیلم 2 : فرمول نویسی

نمایش فیلم 3 : جدول پویا و مدیریت سطر ، ستون و کاربرگ

نمایش فیلم 4 : توابع

دانلود فیلم 5 : خطاهای اکسل

نمایش فیلم 6 : توابع شرطی

نمایش فیلم 7 : ایجاد فهرست کشویی

دانلود فیلم 8 : قالب بندی شرطی

دانلود فیلم 9 : آشنایی با اجزای نمودار

نمایش فیلم 10 : صفحه بندی و چاپ

نمایش فیلم 11 : ماکرو نویسی