هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

لپ تاپ و کامپیوتر خانگی

پیشنهادی رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای

کامپیوتر خانگی

لیست قیمت کامپیوتر 1

مشخصات پیشنهادی کامپیوتر حرفه ای

سیستم پیشنهادی حرفه ای با قیمت حدودی 170 میلیون تومان

لیست قیمت کامپیوتر 2

مشخصات پیشنهادی کامپیوتر میانرده

سیستم پیشنهادی میانرده با قیمت حدودی 100 میلیون تومان

لیست قیمت کامپیوتر 3

مشخصات پیشنهادی کامپیوتر اقتصادی

سیستم پیشنهادی اقتصادی با قیمت حدودی 50 میلیون تومان

لیست قیمت کامپیوتر 1

مشخصات پیشنهادی کامپیوتر حرفه ای

سیستم پیشنهادی حرفه ای با قیمت حدودی 170 میلیون تومان

لیست قیمت کامپیوتر 2

مشخصات پیشنهادی کامپیوتر میانرده

سیستم پیشنهادی میانرده با قیمت حدودی 100 میلیون تومان

لیست قیمت کامپیوتر 3

مشخصات پیشنهادی کامپیوتر اقتصادی

سیستم پیشنهادی اقتصادی با قیمت حدودی 50 میلیون تومان

لپ تاپ

لپ تاپ پیشنهادی حرفه ای

لپ تاپ حرفه ای با حدود قیمت 100 میلیون تومان

MSI Pulse 15

لپ تاپ 3

لپ تاپ پیشنهادی حرفه ای

لپ تاپ حرفه ای با حدود قیمت 100 میلیون تومان

MSI Pulse 15

لپ تاپ 3

لپ تاپ پیشنهادی میانرده

لپ تاپ میانرده با حدود قیمت 60 میلیون تومان

Lenovo LOQ

لپ تاپ 2

لپ تاپ پیشنهادی میانرده

لپ تاپ میانرده با حدود قیمت 60 میلیون تومان

Lenovo LOQ

لپ تاپ 2

لپ تاپ پیشنهادی اقتصادی

لپ تاپ اقتصادی با حدود قیمت 40 میلیون تومان

ASUS FA507RF

لپ تاپ 1

لپ تاپ پیشنهادی اقتصادی

لپ تاپ اقتصادی با حدود قیمت 40 میلیون تومان

ASUS FA507RF

لپ تاپ 1